Información básica sobre protección de datos

Responsable do tratamento

FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA con domicilio social na Rúa Rep. El Salvador, 28 Ent. B. 15701 – SANTIAGO DE COMPOSTELA e C.I.F. número  V15038458 ( en adiante FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA)

Teléfono: 981 599 958

Email: libreiros@librarias.org

 

Finalidades

 • Xestionar a súa alta como cliente/usuario de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA.
 • Prestarlle o servizo solicitado.
 • Xestionar, manter e controlar a relación contractual mantida con vostede.
 • Mellorar a calidade do servizo ofrecido por FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA. e avaliar a súa satisfacción.

 

Lexitimación principal

Os seus datos persoais serán tratados principalmente para xestionar a relación contractual mantida con Vostede, en execución dun contrato.

 

Destinatarios

 • Librarías de Galicia

 

Dereitos

Vostede pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación ou oposición ao tratamento de datos e  portabilidad de datos tal como detállase na “Información Adicional”.

 

Información adicional

Pode consultar a información adicional detallada sobre Protección de Datos na apartado «Información adicional sobre protección de datos»

 

Información adicional sobre protección de datos

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Informámoslle que os datos persoais que vostede nos facilite a través deste formulario, serán tratados por FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA con domicilio social na Rúa Rep. El Salvador, 28 Ent. B. 15701 – SANTIAGO DE COMPOSTELA e C.I.F. número  V15038458 ( en adiante FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA) é a responsable do tratamento dos seus datos persoais. Na presente política de privacidade facilítase a información sobre o uso que realizará o Centro dos seus datos persoais na súa condición de usuario da web (a “Web”).

Salvo que expresamente indíquese o contrario no momento de solicitalos, todos os datos persoais que sexan solicitados son de obrigada achega ao ser elementos indispensables para xestionar o seu rexistro, así como para prestarlle os nosos produtos e servizos. A non facilitación daqueles, levará aparellada a imposibilidade de xestionar a súa solicitude de rexistro e proporcionarlle os mencionados produtos e servizos. Os datos persoais solicitaranse exclusivamente para as finalidades indicadas na presente Cláusula.

Vostede confirma e garante a veracidade e exactitude dos datos achegados, e que estes se axustan ao seu estado actual. Neste sentido, Vostede comprométese a comunicar calquera modificación que se producise nos mesmos. Vostede será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionar a FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA ou a calquera terceiro por proporcionar datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

Poderá contactar co Delegado de Protección de Datos de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA na seguinte dirección de correo electrónico: libreiros@librarias.org

 

Con que finalidade e con que base legal tratamos os seus datos persoais?

Informámoslle que todos os datos que lle solicitemos, son necesarios para as finalidades descritas na presente política de privacidade. No caso de que non facilite devanditos datos, non se lle poderá prestar os mencionados servizos.

Os datos persoais solicitaranse e serán tratados exclusivamente coas seguintes finalidades que se describen a continuación, as cales se fundamentan nas seguintes bases legais:

1. Execución do contrato subscrito entre vostede e FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA:

a) Xestionar, manter, desenvolver e controlar a relación con Vostede por mor dos servizos contratados na web.

b) Atender ás súas consultas, así como xestionar e resolver as súas posibles queixas e reclamacións.

c) Enviarlle comunicacións que inclúan información relevante sobre o servizo contratado.

2. Interese lexítimo:

 1. a) Realizar accións ou comunicacións comerciais e/ou publicitarias, por calquera medio, mesmo mediante comunicacións electrónicas ou equivalentes relacionadas con servizos ou produtos, similares aos contratados, que FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA estime que poidan ser do seu interese;
 2. b) Realizar perfilados en base aos datos persoais dos que dispón FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA coa finalidade de coñecer os produtos e servizos que máis se poden axustar ao seu perfil, de forma que poida maximizar o rendemento dos mesmos e, deste xeito, ofrecerlle as mellores ofertas sobre produtos e servizos que poidan ser do seu interese. Consultaremos a información que teñamos pola xestión dos servizos que lle prestamos ou dos produtos que contratase.
 3. c) Realizar enquisas de satisfacción relacionadas cos produtos e/ou servizos por Vostede contratados, coa finalidade de avaliar a súa satisfacción co mesmo, a efectos de mellorar procesos e servizos de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA.
 4. d) Gravar a súa voz e conservar a conversación telefónica, unicamente cando llo indiquemos de forma expresa. Os intereses lexítimos de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIAo son manter a calidade do servizo e utilizar as gravacións en caso que sexa necesario para protexer a súa posición xurídica #ante calquera potencial conflito.

3. Cumprimento dunha obrigación legal:

a) Comunicar información a autoridades públicas, reguladores ou órganos gobernamentais naqueles supostos en que é necesario facelo por lei, normativa local ou no cumprimento de obrigacións  regulatorias.

 

Quen recibirán os seus datos?

Nos termos descritos no apartado  B. Con que finalidade e con que base legal tratamos os seus datos persoais?, FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA poderá comunicar os seus datos persoais ás seguintes entidades:

 1. Autoridades públicas, reguladores ou órganos gobernamentais ou xurisdicionais naqueles supostos en que é necesario facelo por lei, normativa local ou no cumprimento de obrigacións  regulatorias,
 2. As librarías coas finalidades descritas na letra a) recollido no apartado  B. Con que finalidade e con que base legal tratamos os seus datos persoais? en base á execución dun contrato.

Á marxe das anteriores comunicacións de datos, FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA conta coa colaboración dalgúns terceiros provedores de servizos que teñen acceso aos seus datos persoais e que tratan os referidos datos en nome e por conta de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA como consecuencia dunha prestación de servizos.

FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA segue uns criterios estritos de selección de provedores de servizos co fin de dar cumprimento ás súas obrigacións en materia de protección de datos e comprométese a subscribir con eles o correspondente contrato de tratamento de datos mediante o que lles impoñerá, entre outras, as seguintes obrigacións: aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas; tratar os datos persoais para as finalidades pactadas e atendendo unicamente ás instrucións documentadas de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA; e suprimir ou devolver os datos unha vez finalice a prestación dos servizos.

En concreto, FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA contratará a prestación de servizos por parte de terceiros provedores que desempeñan a súa actividade, a título enunciativo e non  limitativo, nos seguintes sectores: servizos de loxística, asesoramento xurídico, homologación de provedores, empresas de servizos profesionais, empresas relacionadas co mantemento, empresas provedoras de servizos tecnolóxicos, empresas provedoras de servizos informáticos, empresas de seguridade física, prestadores de servizos de mensaxería instantánea e empresas de servizos de centro de chamadas.

 

Conservación de datos persoais

Os seus datos persoais serán conservados mentres dure a relación contractual entre Vostede e  FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA e durante o tempo que sexa necesario para cumprir coas previsións derivadas do mencionado contrato.

Unha vez finalizada a mesma, procederase á eliminación dos seus datos persoais no momento en que se levaron a cabo todas as accións necesarias para xestionar e dar por concluída calquera obrigación que puidese quedar remanente entre as partes, levando a cabo nese período, todas as xestións administrativas necesarias.

Sen prexuízo do anterior, os seus datos serán conservados debidamente bloqueados, mentres poidan derivarse responsabilidades, así como para o cumprimento doutras obrigacións legais a cargo de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA.

A este respecto, FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA garante que non tratará os datos salvo que sexa necesario para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións ou cando este sexa requirido para facilitar os mesmos á Administración Pública, Xuíces e Tribunais durante o período de prescrición dos seus dereitos ou obrigacións legais.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Informámoslle que de acordo coa lexislación vixente vostede ten dereito a exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, así como o dereito de supresión, de limitación do tratamento e o dereito á  portabilidad dos seus datos, acreditando a súa identidade (mediante copia de DNI ou equivalente) na seguinte dirección: FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA, Rúa Rep. El Salvador, 28 Ent. B. 15701 – SANTIAGO DE COMPOSTELA , no telf  981 599 958 ou no mail libreiros@librarias.org

Se considera que FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA non respectou algún dos dereitos anteriormente mencionados, vostede terá dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, Rúa de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Importación de datos de redes sociais

Cando o Usuario conecte a súa Conta a redes sociais externas (ex. Facebook, Youtube, Instagram, etc), FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA recibirá e almacenará automaticamente os datos públicos que consten no seu perfil. Por iso, recomendamos que lea detidamente a política de privacidade da rede social desde a que se vaian a importar os datos.

A activación e uso de redes sociais externas das que o Usuario é membro a través de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA, así como a posibilidade de realizar a importación de datos desde as mesmas á túa Conta, implica a súa identificación e autenticación na rede externa a partir da cal serán extraídos os datos antes especificados. FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA recomenda que o Usuario revise as condicións de uso e política de privacidade das redes das que vaia a importar datos.

En calquera caso, o Usuario deberá ter en conta que ao acceder ás devanditas redes sociais, está a saír da contorna FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA para acceder a unha contorna non controlada por FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA. En consecuencia, FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA non asumirá ningunha responsabilidade polas posibles vulneracións á seguridade das devanditos contornas.

Unha vez que os datos fosen importados e incorporados na túa Conta , os seus datos serán tratados coas finalidades descritas na presente Política de Privacidade e  FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA garántelle que asumirá as medidas de seguridade conforme á normativa aplicable, así como aquelas que de modo dilixente  FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA decida implantar sen que en ningún caso póidaselle requirir o establecemento de medidas de seguridade non esixidas pola lei.

 

Campos de texto libre

Os campos de texto libre que, ao dispor do Usuario, poidan aparecer no Sitio web ou no formulario de valoración que reciba tras a consulta médica, teñen como única e exclusiva finalidade o solicitar información para mellorar a calidade dos Servizos e compartir no Sitio web a súa valoración sobre o Servizo recibido.

No caso de que o Usuario facilitase a través dos seus comentarios datos de ideoloxía, crenzas, relixión, afiliación sindical, saúde, vida sexual ou orixe racial, os cales non son en absoluto solicitados en ningún caso por medio deste apartado por FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA, a aceptación da orde de envío dos seus datos supón, e así o declara o titular dos devanditos datos, un consentimento expreso para o tratamento por parte de FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA dos devanditos datos.